Tag Archives: open dag

Geslaagd Weekend van de Wetenschap

Afgelopen wee­kend heeft TDvenlo voor het eerst deel­ge­no­men aan het Weekend van de Wetenschap. En dat mogen we gerust een groot suc­ces noemen!

Niet alle­en heb­ben we vele bezo­ekers uit de omge­ving van Venlo mogen ontvan­gen, ook mensen van ver­der weg wis­ten ons te vin­den… We heb­ben zelfs bezoek uit Den Helder (ca 256 km bij ons van­da­an) over de vlo­er gehad! Ook enke­le ‘collega’s’ van de hacker­spaces Ackspace (Heerlen) en Hack42 (Arnhem) heb­ben ons weten te vin­den.

Gedurende deze dagen heb­ben we diver­se demons­tra­ties laten zien van pro­jec­ten waar onze leden zich zoal mee bezig hou­den. Van licht­ef­fec­ten tot inter­net of things toepas­sin­gen en van robo­ti­ca tot retro­ga­ming, een zeer geva­rie­erd aan­bod van activit­ei­ten pas­se­er­de de revue.

Graag wil­len we iedere­en die ons bezocht heeft via deze weg nog eens har­te­li­jk bedan­ken voor de inter­es­se in ons en onze activit­ei­ten!

Spanning aanwezig bij deze demo voor #WvdW
Spanning was zeker aan­we­zig bij deze demo’s voor #WvdW

Weekend van de Wetenschap

In het wee­kend van zater­dag 6 en zon­dag 7 okto­ber vin­dt door heel Nederland weer het Weekend van de Wetenschap plaats. In 2018 neemt TDvenlo hier voor het eerst ook deel aan; we hou­den twee dagen op rij een open dag! Beide dagen sta­an onze deu­ren van 11.00 tot 17.00 open voor iedere­en.

Wil jij aan de slag met elek­tro­ni­ca, mecha­ni­ca of soft­ware? Dan ben je bij Hackerspace TDvenlo op de juis­te plek. Of je nu een abso­lu­te begin­ner bent, of een ech­te pro­fes­sio­nal. Van het beschei­den aan­pas­sen van bes­ta­an­de appa­ra­tuur tot het com­pleet ‘from scratch’ ont­wer­pen en bou­wen van je eigen pro­jec­ten.

Maak tij­dens de open dag ken­nis met de activit­ei­ten, zoals sol­de­ren of pro­gramme­ren. Leer hard­ware­plat­forms als Arduino of NodeMCU ken­nen door naar voor­beeld­pro­jec­ten van onze leden te kijken. Ontdek open source soft­ware als alter­na­tief voor dure soft­ware­li­cen­ties. Of kom gewoon een pot­je ouderwets retro­ga­men.

Maak kennis met TDvenlo
Maak ken­nis met TDvenlo

Terugblik op de open dag

Op zater­dag 31 maart 2018 heeft bij TDvenlo een open dag plaats­ge­von­den in het kader van de Internationale Open Hackerspace Dag. Tussen 12.00 en 17.00 uur heb­ben we op onze zol­der in het Ald Weishoès aan een geïn­ter­es­se­erd publiek laten zien waar wij ons zoal mee bezig hou­den. Van laser­pro­jec­tor tot LED-kubus en van open source soft­ware-oplos­sin­gen tot Caminostones, TDvenlo toon­de een breed spec­trum aan pro­jec­ten.

Onderstaande foto’s geven een klei­ne impres­sie van deze dag.

Open hackerspace dag 2018

Ook in 2018 is er weer een inter­na­tio­na­le open Hackerspace dag. Als je wilt zien wat we bij Hackerspace TDvenlo allemaal doen dan is iedere­en wel­kom op zater­dag 31 maart 2018. De open dag vind plaats van­af 12:00u tot 17:00u.

De leden laten hun ver­schil­len­de pro­jec­ten zien waar ze op vrij­da­ga­vond nor­maal mee bezig zijn.

Waar is de open dag?

Je kan Hackerspace TDvenlo vin­den in het Ald Weishoes. (gro­te kerk­straat 31, Venlo) hele­maal bovenin. (Volg de bord­jes “Technische club”)