Tag Archives: re_BOOTCMP

re_BOOTCMP

Zaterdag 19 novem­ber vond op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen de eer­ste Limburgse edi­tie van re_B00TCMP plaats. Ook wij heb­ben hier acte de pre­sen­ce gege­ven en onze hac­ker­spa­ce aan alle aan­we­zi­gen gepresenteerd. 

De stand van Hackerspace TDvenlo op de re_BOOTCMP in Heerlen. Duidelijk te herkennen aan de rolbanners, en de tafel met diverse voorbeelden van projecten die onze leden hebben gerealiseerd.
Onze stand op de re_BOOTCMP

De door onder meer het cyber­cri­me­team van de poli­tie geor­ga­ni­seer­de re_B00TCMP is een eve­ne­ment spe­ci­aal voor jon­ge­ren met sterk ont­wik­kel­de IT-vaar­dig­he­den. Het doel is om jon­ge­ren te laten zien hoe ze hun digi­ta­le vaar­dig­he­den op een goe­de manier kun­nen inzet­ten. Onderwerpen zoals (ethisch) hac­ken, cyber­se­cu­ri­ty, de gaming indu­strie en digi­ta­le chal­len­ges kwa­men op re_B00TCMP aan bod.

Zo’n 35 jon­ge­ren namen deel aan pre­sen­ta­ties en work­shops, kon­den gamen — met en tegen de poli­tie — en kre­gen een inkijk in de gaming en cyber­se­cu­ri­ty indu­strie en de ont­wik­ke­lin­gen die daar gaan­de zijn.

Gamen met / tegen de politie
Gamen met / tegen de politie

De re_B00TCMP op de Brightlands Campus werd afge­slo­ten met een chal­len­ge. De ver­wach­ting was dat het ‘kra­ken van de code’ van een kluis onge­veer 30 tot 45 minu­ten zou duren. Echter, de Limburgse jon­ge­ren ble­ken zeer bedre­ven… Binnen een kwar­tier was de kluis geo­pend. Er waren drie prij­zen te ver­ge­ven, waar­mee de win­naars, naast een mee­loop­dag in een Limburg geves­tigd cyber­be­drijf naar keu­ze, naar huis gingen.

TDvenlo aanwezig op re_BOOTCMP
TDvenlo aan­we­zig op re_BOOTCMP