Tag Archives: server

SUN 2/120 heeft nieuw leven (video)

Nadat we van­we­ge de steeds dich­ter­bij komen­de ver­hui­zing (waar­over later deze week meer nieuws!) afscheid heb­ben moe­ten nemen van een boel hard­wa­re, is een groot deel van onze SUN 2 en SUN 3 col­lec­tie bij een ver­za­me­laar terecht geko­men. Aldaar heeft de SUN  2/120 die bij ons al tij­den in opslag stond weer een mooi nieuw leven gekregen!

Op YouTube is hier­van een film­pje geplaatst. Dit wil­len we jul­lie natuur­lijk niet onthouden:

SUN 2/120 gereanimeerd
SUN 2/120 gereanimeerd

Retrocomputing @TDvenlo

Na een down­ti­me van meer­de­re jaren, is van­avond een poging gedaan onze oude Sun4 ser­ver ‘Emmit’ weer eens te boo­ten. En zowaar, zelfs na een jaren­lan­ge ‘win­ter­slaap’ wist dit oude, trou­we beest­je weer gewoon tot leven te komen. Oude tij­den her­le­ven bij TDvenlo!

Bootscreen
Hoera! Emmit boot!
serverrack
Het ser­ver­rack. In het mid­den hangt Emmit, onze Sun4.
harddisks
Oerdegelijke hard­disks…

Het had wat voe­ten in de aar­de om de moder­ne ter­mi­nal in Ubuntu 16.04 zo ver te krij­gen dat er begrij­pe­lij­ke com­mu­ni­ca­tie met de Sun moge­lijk was, maar zoals de foto toont, is het toch gelukt! Ook de oude hard­disks kwa­men net­jes op, en ble­ken nog data te bevat­ten van ver­schil­len­de (oud-)leden. Degelijk spul, die oude dis­ken van elk cir­ca 60 kg schoon aan de haak.

Helaas was dit waar­schijn­lijk voor­lo­pig ook de laat­ste keer dat Emmit geboot was, iemand heeft name­lijk het file­sys­teem ver­g­ijsd… Een late­re datum instel­len dan de laat­ste bootup is niet han­dig, en cor­rum­peert het file­sy­teem. Totdat iemand zich her­in­nert hoe deze machi­ne in sin­gle-user-mode kan boo­ten, zal er dus weer een win­ter­slaap zijn.….….….……

Nieuwe Server

Backups??? We don’t need no stin­king backups.”
Dus eigen­lijk wel. 2 weken gele­den begaf de laat­ste har­de schijf van onze ser­ver het. Alles was weg. in ech­te TDvenlo stijl, bleek dat we dezelf­de avond al een nieu­we ser­ver had­den. Vorige week had­den we al weer inter­net op alle gebakjes/computers. Gisteren bleek dat we alles nog op de oude ser­ver van een half jaar gele­den had­den staan. Met een beet­je geluk loopt alles bin­nen­kort weer zoals het hoort.

In de tus­sen­tijd blijft ieder­een wel­kom op de vrij­dag­avon­den in het Ald Weishoes bij onze hac­ker­spa­ce (of Technische club zoals we voor­heen heetten.

Who makes bac­kups? The peo­p­le who’­ve lost data.
Who checks if he can res­to­re the bac­kup? People who’­ve lost data twi­ce.” — Alan Cox