Tag Archives: vastelaovend

Vastelaovend 2024

In ver­band met gerin­ge ani­mo en slech­te bereik­baar­heid door de vas­te­la­o­vend, zal Hackerspace TDvenlo vrij­dag 9–2‑2024 geslo­ten zijn! Wij wen­sen ieder­een een joek­si­ge vas­te­la­o­vend en zien jul­lie graag van­af 14–2‑2024 weer in de spa­ce terug!

Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ut is weer (haos) Vastelaovend! En det bela­of weer enne joek­si­ge tiëd!

A.s. vrij­dag 21 febru­a­ri zijn wij gewoon geo­pend, zij het in car­na­vals­sfe­ren. Oftewel, wij nodi­gen al onze leden van har­te uit om ver­kleed naar TDvenlo te komen. 

Ook na de Vastelaovend is ieder­een van har­te wel­kom in onze spa­ce. Wij hou­den dus géén carnavalsvakantie!

Vastelaovend same!

Vastelaovend

In tegen­stel­ling tot voor­gaan­de jaren heb­ben we GEEN slui­ting meer met vas­te­la­o­vend. D.w.z. dat we vrij­dag 1 maart en vrij­dag 8 maart gewoon geo­pend zijn! Vrijdag 1 maart zul­len we wel in vas­te­la­o­vends­feer zijn. Kom dus gerust ook verkleed!

Aswoensdag 6 maart is TDvenlo ook gewoon geo­pend voor de vol­was­sen leden, dan kan er ver­der gewerkt wor­den aan de afwer­king van de space.

Vastelaovend
Vastelaovend in Venlo

Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ‘t is weer bij­na vas­te­la­o­vend! En dat bete­kent dat onze loca­tie, het Ald Weishoès, tra­di­tie­ge­trouw weer de nodi­ge dagen vol­le­dig in het teken van het gezins­car­na­val zal staan. Voor ons reden om even pas op de plaats te maken, dus op vrij­dag 9–2‑2018 én op vrij­dag 16–2‑2018 zal TDvenlo geslo­ten blij­ven. Vanaf 23–2‑2018 zijn er dan weer regu­lie­re TD-avonden!

Vanaf don­der­dag 8–2‑2018 zal het Ald Weishoès weer als brui­sen­de Hoonderstal van Jocus Toekôms fun­ge­ren. Een uit­ge­breid en zeer joek­sig pro­gram­ma zal in het Ald Weishoès wor­den gerealiseerd:

  • 8–2: Joeksrepetitie van de Foemfoem
  • 9–2: Live muziek van Vastelaovesjam
  • 10–2: Weishoèspodium als onder­deel van de Boètegewoeëne Boètezitting
  • 11–2: Live muziek van Linke Mik
  • 12–2: Live muziek van Appelemoos
  • 13–2: Diverse Joekskapellen

Op vrij­dag 9–2 zul­len diver­se leden van TDvenlo de vas­te­la­o­vend alvast inlui­den in het Ald Weishoès, onder het genot van de muziek van Vastelaovesjam en een drank­je. Wie zich hier bij aan wil slui­ten, is van har­te welkom!

Vastelaovend 2018 in het Ald Weishoes

Vastelaovend

De vas­te­la­o­vend staat alweer bij­na voor de deur, en dat bete­kent dat het Ald Weishoes weer omge­to­verd wordt in een joek­si­ge hoon­der­stal voor Jocus Toekoms. Om ruim baan te kun­nen bie­den aan alle acti­vi­tei­ten die hier plaats­vin­den rond­om de vas­te­la­o­vend zul­len wij ook dit jaar weer twee weken pas op de plaats maken. Daarom is er geen club­avond op vrij­dag 24 febru­a­ri en op vrij­dag 3 maart.

Uiteraard is er op vrij­dag 24 febru­a­ri wel de moge­lijk­heid om alvast veur te preu­ve, ofte­wel gezel­lig met TD’ers en ande­re bezoe­kers van het Ald Weishoes alvast (ver­kleed!) in de stem­ming van vas­te­la­o­vend te komen.

Zie onze agen­da voor de gehe­le jaarplanning.