Tag Archives: Venlo Verenigt

Het begin van een nieuwe jeugdgroep…

Na een suc­ces­vol­le deel­na­me aan Venlo Verenigt op zon­dag 17 sep­tem­ber 2017 zijn wij medio okto­ber gestart met een nieu­we jeugd­groep. Een vijf­tal jeug­di­ge bezoe­kers is inmid­dels enthou­si­ast aan het sol­de­ren gesla­gen, en doet zo de brood­no­di­ge erva­ring op om op kor­te ter­mijn daad­wer­ke­lijk aan elek­tro­ni­sche scha­ke­lin­gen te knut­se­len. Ook pro­gram­me­ren (van bij­voor­beeld Arduino micro­con­trol­lers) zal zeker nog aan bod komen.

Van ouds­her heeft TDvenlo altijd belang gehecht aan het faci­li­te­ren van een jeugd­groep in de leef­tijd van 9 tot 15 jaar. Door de jeugd op deze leef­tijd reeds ken­nis te laten maken met de moge­lijk­he­den van tech­niek, raakt zij veel­al enthou­si­ast en niet zel­den heeft dat geleid tot een keu­ze voor een pro­fes­si­o­ne­le car­ri­è­re in de techniek.

Het spreekt voor zich dat wij erg blij zijn met deze ont­wik­ke­ling. Wij hopen dat de hui­di­ge groep nog lan­ge tijd enthou­si­ast bij ons komt hob­by­en en dat er zich nog meer gïn­te­res­seer­den mel­den. Er is nog plek voor uitbreiding!

 

Venlo Verenigt

Op zon­dag 17 sep­tem­ber 2017 vindt in en om het Ald Weishoès de eer­ste edi­tie van Venlo Verenigt plaats. Een nieuw eve­ne­ment waar­bij cul­tu­re­le ver­e­ni­gin­gen zich kun­nen pre­sen­te­ren aan het Venlose publiek.

Venlo Verenigt vindt plaats op de dag na de Nach van het Limburgs Leed. Niet geheel toe­val­lig, aan­ge­zien die dag altijd het cul­tu­re­le sei­zoen werd geo­pend door mid­del van de jaar­lijk­se Ouverture. Afgelopen jaar heeft de orga­ni­sa­tie ech­ter aan­ge­kon­digd dat dit de laat­ste edi­tie zou zijn. Het Ald Weishoes springt hier­op in en hoopt het ont­sta­ne gat te vul­len door mid­del van het nieu­we eve­ne­ment. Op deze manier krijgt het cul­tu­re­le ver­e­ni­gings­le­ven toch de kans om het cur­sus­jaar fees­te­lijk in te luiden.

Als bewo­ner van het Ald Weishoès hopen wij ons ook te pre­sen­te­ren, in onze eigen ruim­tes op de zol­der van het Ald Weishoès. Kom dus zeker even langs om een kijk­je te nemen!