Kiek nog eine kier um

Nu de fee­st­da­gen weer ach­ter de rug zijn en het nieu­we jaar zijn intre­de heeft geda­an, is het tijd voor een nieu­we start. Zeker voor TDvenlo, nu alle spul­len vanuit het Ald Weishoès over­ge­bracht zijn naar de biblio­theek en de inrich­t­ing van de nieu­we ruim­tes al aar­dig vorm begint te kri­jgen. Voordat we daar meer over ver­tel­len, wil­len we ech­ter nog één keer terug­blik­ken.

Kiek nog eine kier um… Hald mich leef in gedach­te. Zo luidt een bekend vas­te­lao­ves­leed­je. Wij kijken terug naar decen­nia lief en leed in het Ald Weishoès. Als eni­ge van de oor­spron­ke­li­jke clubs heb­ben wij de tand des tijds door­s­ta­an.

Wij heb­ben al die jaren met veel ple­zier onze activit­ei­ten gehou­den in het Weishoès. Via deze weg wil­len wij iedere­en die ons in al die jaren Ald Weishoès een warm hart heeft toe­ge­dra­gen en ervoor gezorgd heeft dat wij hier prach­ti­ge tij­den kon­den bele­ven dan ook nog eens ont­z­et­tend bedan­ken!

Het Ald Weishoès
Nog één blik op het Ald Weishoès, met ach­ter het zol­der­r­aam onze licht­bak.

De laats­te foto’s uit het Ald Weishoès heb­ben we natu­ur­li­jk in een album verzameld:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.