Work in progress…

Het zal nie­mand ont­ga­an zijn dat we sinds de aan­kon­di­ging van onze nieu­we loca­tie wat min­der van ons heb­ben laten horen… We zijn dan ook van­af 8 decem­ber 2018 druk bezig met de ver­hui­zing naar en voo­ral ook nog het opknap­pen van de ruim­tes die we in de biblio­theek mogen gaan gebrui­ken.

Een wand met panelen
Een van de reeds opge­knap­te wan­den.

Inmiddels is er al het nodi­ge werk ver­zet. Er is een gips­wand­je geplaatst tus­sen één van onze twee ruim­tes en de aan­gren­zen­de ruim­te die door de bibi­lio­theek zelf wor­dt gebruikt. Er zijn wan­den scho­on­ge­ma­akt en geschil­derd, er zijn pane­len tegen wan­den gemon­te­erd, er is een begin gema­akt met het texen van de pla­fonds en ook aan de opbouw van onze tafels en de bijbeho­ren­de elek­tra­vo­or­zi­eing is reeds een begin gema­akt.

Ook zijn op 15 decem­ber alvast al onze spul­len van het Ald Weishoes naar de biblio­theek ver­huisd. Dankzij de hulp van vele leden en enke­le ent­housi­as­te ouders van jeugd­le­den is deze ope­ra­tie vlot ver­lo­pen.

Verhuizing
Verhuizing van onze spul­len vanuit het Ald weishoes naar de biblio­theek

Nog éven erte­gen­a­an met schil­de­ren en inrich­ten, en dan kun­nen we weer van start met onze activit­ei­ten. Mits we geen tegens­la­gen erva­ren, stre­ven we ernaar om van­af 1 febru­ari 2019 weer onze regu­lie­re activit­ei­ten aan te kun­nen bie­den. Tot die tijd alvast een tip van de slu­ier, met een foto­al­bum met de vor­de­rin­gen tot­nu­toe…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.